Frafall i fotball blant ungdomsskoleelever

”Funn fra denne og tidligere undersøkelser indikerer at det bør være 100 spillere på ett årskull i 10-12-års alderen for at årskullet skal klare seg gjennom ungdomsfotballen på egenhånd”.

Høsten 2023 gjennomførte jeg en enkel undersøkelse om frafall i fotball ved Hovseter ungdomskole i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å få mer empiri om frafall i fotball blant ungdom i Oslo. I tillegg håper jeg at funnene kan skape større bevissthet om deltakelse og frafall i fotball, samt at det bidra til å belyse hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere frafallet.

Data fra denne undersøkelsen støtter opp om tidligere undersøkelser og data fra NFF. Totalt hadde 60 % av ungdommene i undersøkelsen sluttet med fotball, og innen jul i 10.klasse hadde 71 % sluttet. Dette er etter alt å dømme høyere enn hva som er naturlig.

https://www.fotballforkids.no/wp-content/uploads/2024/03/Fotball-for-Kids-Frafall-i-fotball-blant-ungdom.pdf